20 იანვარს 15:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუროს სხდომა გაიმართება

sakrebulo
საკითხის დასახელება
1. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების – ხელოვნების სკოლებისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ “ქ.თბილისის მოსაწავლე-ახალგაზრდობის სახლის” (ს/ნ.: 204526352) სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მარალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად (წარმატებული მოსწავლეებისა და მათი მასწავლებლების წახალისების მიზნით) დაფინანსების პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ(საკრებულოს – №04/763 – 18.01.2017)
2. “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული “სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების” ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს №19-55 დადგენილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ (საკრებულოს – №04/776 – 18.01.2017)
3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-92 დადგენილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ (საკრებულოს – №04/778 – 18.01.2017)
4. საქართველოს დედქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს – №04/277 – 11.01.2017)
5. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (საკრებულოს – №04/412 12.01.2017; №04/413 12.01.2017)
6. ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, შეშელიძის ქ. №124-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.11.12.018.171) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებგრგ (საკრებულოს – №04/188  9.01.2017)
7. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ზემო ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ(საკრებულოს – №04/190  9.01.2017)
8. ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აგლაძის ქ. №№11ა,№22-ში, კოსმონავტების სანაპირო №25,25ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს – №04/20617  22.12.2016)
9. “ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული “დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაციის” ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №33-138 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს – №04/19 – 03.01.2017)
10. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.თბილისში, საბურთალოს ქუჩა №51 და №53 შორის მდებარე 246 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ნაკვეთი 28/113 ს/კ,: №01.10.14.028.113) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო №618 და №652 კოოპერატივის წევრებისთვის: ნათელა ცუცუნაშვილისთვის (პ/ნ.: 01024046297), ნინო ბისიეშვილისთვის (პ/ნ.: 01024040347), ზურაბ ადამაშვილისთვის (პ/ნ.: 01013015743) და იოსებ გილაურისთვის (პ/ნ.: 01009003662) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივეტიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს – №04/19963 – 8.12.2016)
11. ქ.თბილისში, ვარკეთილის დასახლება – 3-ის მე-2 მიკრორაინის კორპუსი №30-ში მდებარე უძრავი ქონების ნაწილის (ს/კ.: №01.19.39.018.001.502) პირდაპირის განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის – გიორგი მოსიძისთვის (პ/ნ.:01017006891) გადაცემის საკითხის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ (საკრებულოს – №04/219 – 10.01.2017)
12. ქ.თბილისში, ოქროყანის დასახლება, ზონა “ა”-ში არსებული 1545 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.15.07.003.129) სსიპ – საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ.: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ(საკრებულოს – №04/219 – 10.01.2017)
13. „განსაზღვრული მიწის ნაკვეთების მოქ. კობა ერაძისათვის (პ/ნ 01026003638) პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის №10.34.449 დადგენილებით განსაზღვრული წლიური საიჯარო ქირის დავალიანების გადახდის გადავადების თაობაზე (საკრებულოს – №04/220 – 10.01.2017)
14. „ქ.თბილისში, თამარაშვილის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთის შპს „ოჟიო“-სთვის (ს/ნ 416289849) პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ – ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 8 ნოემბრის №01-4/135 ბრძანებით 3.1 პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან შპს „ოჟიოს“ (ს/ნ 416289849) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს – №04/220 – 10.01.2017)
15. №01.16.05.013.035 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე იჯარის უფლების შეწყვეტის შესახებ და ქ.თბილისში დავით აღმაშენებლის გამზირი №46-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 13/035) არსებული 741 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (№01.16.05.013.035) შპს „რიჩემა“-სთვის (ს/კ: 204552545) პირდაპირი განკარგვის წესით აღნაგობის უფლებით გადაცემის  შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2013 წლის 10 დეკემბრის №30.79.1579 დადგენილების დანართით გათვალისწინებული საიჯარო პირობების 2.1. და 2.2. ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის გამო დაკისრებული/ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან შპს „რიჩემას“ (ს/კ: 204552545) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს – №04/220 – 10.01.2017)
16. „შპს „ჯეთ როუდისთვის“ (ს/კ №401956889) განსაზღვრული უძრავი ქონების პირდაპირი განსაზღვრის წესით იჯარით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2013 წლის 30 სექტემბრის №25.20.1160 დადგენილებით გათვალისწინებული იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლების შეწყვეტის, შესაბამისი საიჯარო პირობების გაუქმებისა და შპს „ჯეთ როუდის“ (ს/კ №401956889) პირგასამტეხლოს გადახდისაგან გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს – №04/220 – 10.01.2017)
17. ქ.თბილისში, თავისუფლების მოედანი №2-ში მდებარე (ს/კ №01.15.05.075.023) შენობა-ნაგებობა №1-ის, მე-3 სართულზე არსებული 3060,87 კვ.მ. ფართიდან 6 კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით შპს „პლანეტა-ფორტესთვის“ (ს/კ 204388171) გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს – №04/220 – 10.01.2017)
18. ქ.თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ №01.14.15.001.299) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ კომპანიასთან – შპს „ეპიკ ნუცუბიძესთან“ (ს/ნ 401997327) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს – №04/220 – 10.01.2017)
19. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს – №10/637 – 16.01.2017; №10/638 – 16.01.2017; №10/639 – 16.01.2017; №10/641 – 16.01.2017; №10/645 – 16.01.2017)
20. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ შექმნის შესახებ (საკრებულოს – №10/635 – 16.01.2017)
21. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „თბილისი“ შექმნის შესახებ (საკრებულოს – №10/636 – 16.01.2017)
22. ,,ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 08 ნოემბრის N367 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

რეკლამა

დაწერე კომენტარი