20 იანვარს, 11 საათზე თბილისის საკრებულოში კომისიის სხდომა გაიმართება

sakrebulo

20 იანვარს 11:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო, გარემოს დაცვისა და ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

cyc

 

დღის წესრიგი :

1 „საქართველოს დედაქლაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშუტზე ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“. წერილი #04/277. 11.01.2017წ.

2         1. „ქ. თბილისში, ვარკეთილის დასახლება -3-ის მე-2 მიკრორაიონის კორპუსში #30-ში მდებარე უძრავი ქონების ნაწილის (ს/კ: #01.19.39.018.001.502) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის – გიორგი მოსიძის (პ/ნ.:01017006891) გადაცემის საკითხის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“; წერილი#04/219. 10.01.2017წ.

2. ქ. თბილისში, ოქროყანის დასახლება, ზონა „ა“-ში არსებული 1545კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.:#01.15.07.003.129) სსიპ-საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ.:#204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“. წერილი#04/219. 10.01.2017წ.

3   „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გათვალისწინებული „დანგრეული საცხოვრებელი სახლები მაცხოვრებელთა კომპენსაციის“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #33-138 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის შესახებ“. წერილი#04/19. 03.01.17წ.

4 უძრავი ქონების გადაცემის საკითხი (6 საკითხი). წერილი #04/220. 10.01.2017წ.

1. „განსაზღვრული მიწის ნაკვეთების მოქ. კობა ერაძისათვის (პ/ნ.:#01026003638), პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის შესახებ ‘’ქ. თბილისის მთავრობის 2014წლის 10 აპრილის #10.34.449 დადგენილებით განსაზღვრული წლიური საიჯარო ქირის დავალიანების გადახდის გადავადების საკითხის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის გადაწყვეტილების მისაღებად წარდგენისა და ამავე დადგენილების დანართი 1-ით წარმოდგენილ საიჯარო პირობებში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 4 იანვარის #01.07.07 განკარგულება;

2. „ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთის შპს „ოჟიო“-სთვის (ს/კ:#416289849) პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გადაცემის შესახებ“. ქ. თბილისის მერიის სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 8 ნოემბრის #01-4/135 ბრძანების დანართით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულების დადასტურების თაობაზე და შპს „ოჟიოს“ (ს/კ:#416289849) მიერ ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის გამო დარიცხული პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლების საკითხის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 4 იანვრის #01.08.08 განკარგულება;

3. „#01.16.05.013.035 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე იჯარის უფლების შეწყვეტის შესახებ და ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი #46-ის  მიმდებარედ (ნაკვეთი 13/035) არსებული 741კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.16.05.013.035) შპს „რიჩემა“-სთვის  (ს/კ:#204552545) პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2013 წლის 10 დეკემბრის #30.79.1579 დადგენილების დანართით გათვალისწინებული საიჯარო პირობების 2.1 და 2.2 ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს „რიჩემას“ (ს/კ:#204552545) გათავისუფლების საკითხის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 4 იანვრის #01.09.09 განკარგულება.

4. „შპს „ჯეთ როუდისთვის“ (ს/კ:#401956889) განსაზღვრული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის შესახებ“  ქ. თბილისის მთავრობის 2013 წლის 30 სექტემბრის  #25.20.1160 დადგენილებით გათვალისწინებული იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლების შეწყვეტის, შესაბამისი საიჯარო პირობების გაუქმების საკითხის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის გადაწყვეტილების მისაღებად წარდგენისა და შპს „ჯეთ როუდის“ (ს/კ:401956889) პირგასამტეხლოს გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ საკითხის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  მთავრობის 2017 წლის 4 იანვრის #01.10.10 განკარგულება.

5. „ქ. თბილისში, თავისუფლების მოედანი #2-ში მდებარე (ს/კ: #01.15.05.075.023) შენობა-ნაგებობა #1-ის, მესამე სართულზე 3060.87 კვ.მ. ფართიდან 6კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით შპს „პლანეტა-ფორტე“-სთვის  (ს/კ:#204388171) გადაცემის საკითხის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  მთავრობის  2016 წლის 4 იანვრის #01.11.11 განკარგულება.

6. „ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის მდებარე უძრავი ქონების  (ს/კ: 01.14.15.001.299) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან – შპს „ეპიკ ნუცუბიძესთან“ (ს/კ: 401997327) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქ. თბილისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 4 იანვრის #01.14.14.განგარგულება.

5 „ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. თბილისში, საბურთალოს ქუჩა #51 და #53 შორის მდებარე 246 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ნაკვეთი 28/113 ს/კ.: #01.10.14.028.113) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო #618 და #652 კოოპერატივის წევრებისთვის: ნათელა ცუცუნაშვილისათვის (პ/ნ: 01024046297), ნინო ბისიეშვილისათვის (პ/ნ.: 01024040347), ზურაბ ადამაშვილისთვის (პ/ნ.: 01013015743) და იოსებ გილაურისათვის (პ/ნ.: 01009003662)  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების საკითხი.   წერილი #04/19963 08.12.2016წ.

6 „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-2105 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. წერილი #02/412.12.01.2017წ.

7 „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-2105 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. წერილი #04/413. 12.01.2017

8 განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი.   წერილი #04/20617. 22.12.2017წ.

ქ. თბილისი დიდუბის რაიონი აგლაძის ქუჩა #11 ა-ში, რაფაელ აგლაძის ქ. #22-ში, კოსმონავტების სანაპირო #25-ში, კოსმონავტების სანაპირო #25ა-ში არსებული მიწის ნაკვეთები (ს/კ:## 01.13.05.010.043; 01.13.05.010.015; 01.13.05.010.044; 01.13.05.010.041). მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტი (სხდომის ოქმი#53 (27.10.2016წ).

9 „ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 11 იანვრის #04/347 წერილის განხილვა.“

10 „ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 11 იანვრის #04/396 წერილის განხილვა.“

11. „დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის  დამტკიცების  შესახებ  „ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის  30  დეკემბრის  #20-105  დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ .

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  დ.ნარმანიას  ა/წლის  12  იანვრის   #04/412   წერილი) სსიპ  ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის  სამსახურის წარმომადგენელი.

12.„დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის  დამტკიცების  შესახებ  „ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის  30  დეკემბრის  #20-105  დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ .

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  დ.ნარმანიას  ა/წლის  12 იანვრის   #04/413  წერილი) სსიპ  ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის  სამსახურის წარმომადგენელი.

რეკლამა

დაწერე კომენტარი