რას უმზადებს ზოდიაქოს ნიშნებს მომავალი წელი – 2019 წლის ქალების ჰოროსკოპი

ქა­ლე­ბის ჰო­როს­კო­პი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ გა­ი­გოთ, თუ რო­მელ სფე­რო­ში გე­ლო­დე­ბათ წარ­მა­ტე­ბა ან წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბა და რას გიმ­ზა­დებთ ვარ­სკვლა­ვე­ბი 2019 წელს.

ვერ­ძი

2019 წელი სა­სი­ა­მოვ­ნო ნაც­ნო­ბო­ბას და მრა­ვალ­რი­ცხო­ვან მოგ­ზა­უ­რო­ბას გპირ­დე­ბათ. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ვნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა სწრა­ფად დას­რულ­დეს, მაგ­რამ სა­მუ­და­მოდ და­გა­მახ­სოვ­რდე­ბათ. ყვე­ლა შან­სი გაქვთ კა­რი­ე­რუ­ლი მწვერ­ვა­ლი და­ი­პყროთ. ოღონდ სა­მუ­შაო და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო წუ­თე­ბი ერ­თმა­ნეთ­ში არ აგე­რი­ოთ, ამან შე­იძ­ლე­ბა ხელი შე­გი­შა­ლოთ. ეცა­დეთ ში­ნა­გან ხმას მო­უს­მი­ნოთ, რად­გან მისი დახ­მა­რე­ბით შეც­დო­მე­ბის თა­ვი­დან არი­დე­ბას შეძ­ლებთ. 2019 წელი კარგ კა­რი­ე­რულ პო­ზი­ცი­ას და შერ­ჩე­ულ სფე­რო­ში სა­კუ­თა­რი თა­ვის რე­ა­ლი­ზა­ცი­ას გპირ­დე­ბათ.

კურო

ეს წელი ნაკ­ლე­ბად სა­სი­ა­მოვ­ნო შემ­თხვე­ვე­ბით და სი­ურპრი­ზე­ბით იქ­ნე­ბა სავ­სე, მაგ­რამ ტყუ­ი­ლად ნერ­ვი­უ­ლო­ბა არ ღირს. მთა­ვა­რი რაც უნდა ის­წავ­ლოთ – ემო­ცი­ე­ბის მუჭ­ში და­ჭე­რა. ემო­ცი­ე­ბი და სი­ტუ­ა­ცია გა­ა­კონ­ტრო­ლეთ და მა­შინ ნე­გა­ტი­ვი თქვენ სულ­ში ვერ შე­მო­აღ­წევს. 2019 წელს ქალ-კუ­როს­ბევ­რი სირ­თუ­ლის გა­და­ტა­ნა მო­უ­წევს. მხო­ლოდ ამის შემ­დეგ გა­გიჩ­ნდე­ბათ გა­მარ­ჯვე­ბის ნამ­დვი­ლი სურ­ვი­ლი. ცხოვ­რე­ბას ილუ­ზი­ად ნუ აქ­ცევთ და მხო­ლოდ დღე­ვან­დე­ლი დღით იცხოვ­რეთ. ასე შეძ­ლებთ ცხოვ­რე­ბას თვა­ლებ­ში ჩა­ხე­დოთ, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში თქვენ მო­წყე­ნი­ლო­ბა და­გი­პყრობთ.

ტყუ­პე­ბი

2019 წელს თვით­გან­ვი­თა­რე­ბით და სწავ­ლით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. ყვე­ლა ქმე­დე­ბა და­დე­ბით შე­დეგს გა­მო­ი­ღებს. შეძ­ლებთ ახალ სამ­სა­ხურ­ში გა­დახ­ვი­დეთ ან ახალ პრო­ფე­სი­ას და­ე­უფ­ლოთ, რო­მე­ლიც თქვენ მა­ღალ ფი­ნან­სურ შე­მო­სა­ვალს გპირ­დე­ბათ. სა­კუ­თა­რი სურ­ვი­ლი – წარ­მა­ტე­ბის პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯია. ვარ­სკვლა­ვე­ბი კა­რი­ე­რულ წინსვლას გპირ­დე­ბათ, რა­საც სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე ვერ ვი­ტყვით. ზა­ფხუ­ლის შუა პე­რი­ო­დამ­დე სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ფრონტზე სი­წყნა­რე იქ­ნე­ბა, სა­მა­გი­ე­როდ წლის ბოლო ახა­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლო­დე­ბათ. ამ მოვ­ლე­ნამ­დე კარ­გი იქ­ნე­ბა თუ მო­ემ­ზა­დე­ბით – ემო­ცი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბას აღიდ­გენთ და გარ­შე­მომ­ყო­ფებ­თან ჰარ­მო­ნი­ა­ში იქ­ნე­ბით.

კირჩხი­ბი

ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებს 2019 წელს ყვე­ლა თა­ვი­სი ნი­ჭის რე­ა­ლი­ზე­ბის და პო­ტენ­ცი­ა­ლის ჩვე­ნე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა თუ შე­მოდ­გო­მის და­სა­წყი­სის­თვის დროს სუ­ლი­ე­რი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის გა­მო­ნა­ხავთ. სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მე იპო­ვეთ, რო­მე­ლიც თქვენ შე­მოქ­მე­დე­ბით პრო­ცესს გა­ნა­ვი­თა­რებს. სხვა­თა შო­რის, თქვე­ნი ჰობი შე­იძ­ლე­ბა შე­მო­სავ­ლის წყა­როდ იქ­ცეს. ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ფლიქ­ტებს მო­ე­რი­დეთ, მათ­თან ხან­გრძლი­ვად გაბ­რა­ზე­ბის შან­სი არ­სე­ბობს. დრო და ენერ­გია რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლეთ და მა­შინ ყვე­ლა თქვე­ნი გეგ­მა შე­დეგს გა­მო­ი­ღებს. არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვა ის­წავ­ლეთ.

ლომი

ყვე­ლა თქვე­ნი თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა და ამ­ბი­ცია თქვენ სა­სარ­გებ­ლოდ იმუ­შა­ვებს. პრობ­ლე­მე­ბი თავს მა­ინც იჩენს, მაგ­რამ მათ სწრა­ფად გა­და­წყვეტთ და აღ­მო­ფხვრით. ეცა­დეთ დეპ­რე­სი­ა­ში არ ჩა­ვარ­დეთ და თქვე­ნი უარ­ყო­ფი­თი ენერ­გი­ით ახ­ლობ­ლე­ბი არ და­მუხ­ტოთ. ასე­თი ემო­ცი­უ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა ზა­ფხუ­ლის და­სა­წყის­ში გექ­ნე­ბათ. ის­წავ­ლეთ და­უთ­მოთ უფ­რო­სებს. მო­ე­რი­დეთ ოჯა­ხურ კონ­ფლიქ­ტებს. ყვე­ლა სტრე­სუ­ლი სი­ტუ­ა­ცია გვერ­დზე გა­და­ვა, თუ თქვენს სი­ტყვას და ემო­ცი­ას გა­ა­კონ­ტრო­ლებთ.

ქალ­წუ­ლი

2019 წელი ვარ­სკვლა­ვე­ბი ქალ­წულს თითო პორ­ცია აღ­მას­ვლას და და­ცე­მას, სი­ხა­რულს და უბე­დუ­რებს ჰპირ­დე­ბი­ან. უც­ნობ ადა­მი­ა­ნებ­თან ფრთხი­ლად იყა­ვით, მათ თქვე­ნი ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის შერ­ყე­ვა სურთ. სა­ბე­დის­წე­რო შეხ­ვედ­რა თქვენს გეგ­მებს შეც­ვლის, თუმ­ცა ამ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში სიმ­შვი­დეს არ ელო­დოთ. ოჯა­ხის მქო­ნე ქალ­წუ­ლებ­მა სჯობს ოჯა­ხუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­ზე იზ­რუ­ნონ და წვრილ­მა­ნებ­ზე არ იჩხუ­ბონ. კარ­გი იქ­ნე­ბა თუ სამ­სა­ხურ­სა და დას­ვე­ნე­ბას შო­რის შეს­ვე­ნე­ბას გა­ა­კე­თებთ. რაც შე­ე­ხე­ბა სამ­სა­ხურს, ბევ­რი საქ­მე გექ­ნე­ბათ, ასე რომ მოთ­მი­ნე­ბა მო­იკ­რი­ბეთ. სა­მა­გი­ე­როდ წლის ბო­ლოს თქვე­ნი შრო­მა სა­თა­ნა­დოდ და­ფას­დე­ბა.

სას­წო­რი

სას­წორს ლო­გი­კუ­რი აზ­როვ­ნე­ბა და ჭკუა ყვე­ლა ფი­ნან­სუ­რი სირ­თუ­ლის გა­და­ლახ­ვა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა. უბ­რა­ლოდ დროა კონ­ფლიქ­ტურ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ზე არ და­ხარ­ჯოთ, ასე­ვე უსი­ა­მოვ­ნო მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა აღ­მოჩ­ნდეთ. სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია გრან­დი­ო­ზუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი. ახა­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი თქვენს სულს ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ ენერ­გი­ას შე­მა­ტებს და ბო­ბო­ქარ გაგ­რძე­ლე­ბას გპირ­დე­ბათ. ეცა­დეთ მო­იქ­ცეთ სი­ტუ­ა­ცი­ის მი­ხედ­ვით და ის­წავ­ლეთ ადა­მი­ან­თან წრეს­თან ადაპ­ტი­რე­ბა. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში სამ­სა­ხუ­რე­ობ­რივ შე­დეგს ვერ იხი­ლავთ. საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო­ში არ გა­და­ზარ­დოთ და ყვე­ლა პრობ­ლე­მა სახ­ლში და­ტო­ვეთ. ამან შე­იძ­ლე­ბა თქვენ მშვიდ ცხოვ­რე­ბას ხელი შე­უ­შა­ლოს.

მო­რი­ე­ლი

მო­რი­ელს 2019 წელს რთუ­ლი პე­რი­ო­დი ელო­დე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა მა­მა­კა­ცის ყვე­ლა მო­ვა­ლე­ო­ბის თა­ვად შეს­რუ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ და ფუ­ლის უფრო მე­ტად გა­მო­მუ­შა­ვე­ბის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა გა­გიჩ­ნდეთ. არ გა­და­იტ­ვირ­თოთ და არ აი­ღოთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა, რომ­ლე­ბიც შე­უს­რუ­ლებ­ლად გეჩ­ვე­ნე­ბათ. უფრო მეტი ყუ­რა­დღე­ბა თქვენს სი­ლა­მა­ზეს და გარ­დე­რობს და­უთ­მეთ, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში ფი­ნან­სუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის დევ­ნა­ში ქა­ლურ მიმ­ზიდ­ვე­ლო­ბას და­კარ­გავთ. ინ­ტუ­ი­ცი­ას ენ­დეთ, ის ნე­ბის­მი­ე­რი რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან გა­მო­სა­ვალს გპირ­დე­ბათ. ემო­ცი­ე­ბის კონ­ტრო­ლი და სი­ტყვის დრო­უ­ლად შე­კა­ვე­ბა ის­წავ­ლეთ. წლის ბო­ლოს სი­ტუ­ა­ცია ნორ­მას და­უბ­რუნ­დე­ბა და ყვე­ლა გა­და­უ­წყვე­ტე­ლი სა­კი­თხი თა­ვის­თა­ვად და­ლაგ­დე­ბა.

მშვილ­დო­სა­ნი

წლის და­სა­წყის­ში ფი­ნან­სურ და სამ­სა­ხუ­რე­ობ­რივ სფე­რო­ში რთუ­ლი პე­რი­ო­დი გე­ლით. ბევ­რი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა, შეც­დო­მე­ბის აღ­მო­ფხვრა მო­გი­წევთ. ეცა­დეთ სი­ტუ­ა­ცი­ას სხვა მხრი­დან შე­ხე­დოთ, ასე სა­კუ­თარ თავს ნა­ად­რე­ვი შეც­დო­მის­გან და­ი­ზღვევთ. თუ სწორ ანა­ლიზს გა­ა­კე­თებთ და ყვე­ლა პრობ­ლე­მას დე­ტა­ლუ­რად მო­აგ­ვა­რებთ, ზა­ფხუ­ლის ბო­ლოს გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გა­მოხ­ვალთ და რთუ­ლი შრო­მის­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნო ბო­ნუსს მი­ი­ღებთ. ყუ­რა­დღე­ბა თქვენს ბავ­შვებს მი­აქ­ცი­ეთ და ფო­კო­სუ­რე­ბა მათ სურ­ვი­ლებ­ზე გა­ა­კე­თეთ.

თხის რქა

ფი­ნან­სუ­რი თვალ­საზ­რი­სით ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი წელი იქ­ნე­ბა. უბ­რა­ლოდ ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბის სწო­რად გა­მო­ყე­ნე­ბის შან­სი ხე­ლი­დან არ გა­უშ­ვათ. ერი­დეთ შეც­დო­მებს და და­ნა­კარ­გებს. წლის შუა პე­რი­ოდ­ში პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა და მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი გა­გეზ­რდე­ბათ, მაგ­რამ თქვენ ამის არ გე­ში­ნი­ათ. ნე­ბის­მი­ე­რი საქ­მი­ა­ნო­ბა თა­მა­მად შე­ას­რუ­ლეთ და გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი სწრა­ფად მი­ი­ღეთ. თქვენ წამ­ყვა­ნის როლი გერ­გოთ, ამი­ტომ ეს სა­კუ­თა­რი მიზ­ნე­ბის მი­საღ­წე­ვად მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ი­ყე­ნეთ. გა­ზა­ფხუ­ლის და­სა­წყის­ში ოჯა­ხურ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში ნდო­ბა შემ­ცირ­დე­ბა, მაგ­რამ შე­მოდ­გო­მის შუა პე­რი­ოდ­ში კვლავ გა­იზ­რდე­ბა.

მერწყული

2019 წელს მერწყულის სასიყვარულო სფერო პოპულარობის მწვერვალშია. თქვენი გრაციოზულობა და გონებამახვილობა მამაკაცების ყურადღებას მიიპყრობს. საქმიან და ფინანსურ სფეროში წარმატება გელით. საქმეში მონდომება და ნათელი გონება დაგჭირდებათ. თქვენი მომხიბვლელობა წარმატების სწრაფად მიღწევაში დაგეხმარებათ. შემოქმედებითი შესაძლებლობები განვითარდება, რომელიც შეიძლება შემოსავლის იდეად გადაიქცეს. სასიყვარულო ურთიერთობაში უმნიშვნელო ცვლილებებია მოსალოდნელი, ხელსაყრელი ნაცნობობის დიდი შანსი არსებობს.

 

თევზები

2019 წელს თევზებს დიდი ძალისხმევა და მოთმინება დასჭირდებათ. სარისკო მომენტები გექნებათ, მაგრამ თევზებს გარისკვის არ შეეშინდებათ, შედეგი კი წარმატებას გპირდებათ. ეცადეთ კონფლიქტებს თავი აარიდოთ ან ამ უსიამოვნო სიტუაციას გვერდიდან შეხედოთ. ზოგიერთი ემოციური აფეთქება თვითრეგულაციის საშუალებას არ მოგცემთ, ამიტომ ბრაზის შეკავება ისწავლეთ და ძალები სამუშაოს შესრულებისკენ მიმართეთ. სულიერი ჰარმონია და ფიზიკური კმაყოფილება ერთმანეთს შეუთავსეთ. ასეთი მშვენიერი ტანდემით ყველა საქმე წინ წავა. სიყვარულში ურთიერთობა სუფთა ჰაერის ნაკადი გახდება.

ინტერმედია

პოპულარული

15 წლის შალვა, რომელიც გაჭირვების გამო შიმშილობდა და მისი თვითმკვლელობა, ხელისუფლება კი ხელფასებს იზრდის (ვიდეო)
მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ლაზარეს შაბათს აღნიშნავს
„4 ლარი უნდა დახარჯო დღეში გამოკვებისთვის, ეს დაახლოებულია რეალობასთან“- ზაქარია ქუცნაშვილი (ვიდეო)
20 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი
დაწერე კომენტარი