ახალი დეტალები:25 წლის ბიჭი ბარში სავარაუდოდ, ქსენოფობიურ ნიადაგზე მოკლეს – “კონფლიქტის დროს საუბარი ეხებოდა ქართველობას”

ვიტალი

„ვი­ტა­ლი სა­ფა­რო­ვის მკვლე­ლო­ბის ერთ-ერთი გა­მომ­წვე­ვი შე­საძ­ლე­ბე­ლია იყოს ის, რომ სა­ფა­რო­ვი ბარ­ში სტუმ­რებს სა­ხელ­მწი­ფო ენა­ზე არ ესა­უბ­რე­ბო­და“, – ამის შე­სა­ხებ „ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა ცენ­ტრის“ დი­რექ­ტორ­მა ალე­კო ცქი­ტიშ­ვილ­მა დღეს გა­მარ­თულ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე გა­ნა­ცხა­და.

„ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა ცენ­ტრი“ მოკ­ლუ­ლი ვი­ტა­ლი სა­ფა­რო­ვის ოჯა­ხის ინ­ტე­რე­სებს იცავს. მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, აღ­ნიშ­ნულ საქ­მე­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა არას­წო­რი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ცენ­ტრის იუ­რის­ტე­ბი აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ სა­ხე­ზეა 109-ე მუხ­ლით ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლი. კერ­ძოდ, მკვლე­ლო­ბა ჩა­დე­ნი­ლია ჯგუ­ფუ­რად, ხუ­ლიგ­ნუ­რი ქვე­ნა გრძნო­ბით, რა­სობ­რი­ვი, რე­ლი­გი­უ­რი, ეროვ­ნუ­ლი ან ეთ­ნი­კუ­რი შე­უმ­წყნა­რებ­ლო­ბის გამო.

„ამ საქ­მე­ში ერთ მხა­რეს არის მოკ­ლუ­ლი უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლი, რო­მე­ლიც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში დის­კრი­მი­ნა­ცი­ის, ქსე­ნო­ფო­ბი­ი­სა და რა­სიზ­მის წი­ნა­აღ­მდეგ იბ­რძო­და, ხოლო მე­ო­რე მხა­რეს არი­ან ნე­ო­ნა­ცის­ტუ­რი დაჯ­გუ­ფე­ბის წევ­რი ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბი. და­კა­ვე­ბულ­თა­გან ერთ-ერთს და­ნა­შა­უ­ლის შე­უ­ტყო­ბი­ნებ­ლო­ბის ბრა­ლი აქვს წა­ყე­ნე­ბუ­ლი, ხოლო მე­ო­რეს ბრა­ლი წარ­დგე­ნი­ლი აქვს სსკ-ის 108-ე მუხ­ლით, რაც გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბას გუ­ლის­ხმობს.

ჩვენ მიგ­ვაჩ­ნია, რომ უნდა მოხ­დეს საქ­მის გა­დაკ­ვა­ლი­ფი­ცი­რე­ბა 109-ე მუხ­ლით, რად­გან სა­ხე­ზეა ქსე­ნო­ფო­ბი­ურ ნი­ა­დაგ­ზე ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლი. ეს არის ჯგუ­ფუ­რად ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლი და გა­მოკ­ვე­თი­ლია სი­ძულ­ვი­ლის მო­ტი­ვი.

ვი­ტა­ლი სა­ფა­რო­ვის მკვლე­ლო­ბის ერთ-ერთი გა­მომ­წვე­ვი შე­საძ­ლე­ბე­ლია იყოს ის, რომ სა­ფა­რო­ვი ბარ­ში სტუმ­რებს სა­ხელ­მწი­ფო ენა­ზე არ ესა­უბ­რე­ბო­და. რო­გორც თვითმხილ­ვე­ლე­ბი აცხა­დე­ბენ, კონ­ფლიქ­ტის დროს სა­უ­ბა­რი ეხე­ბო­და სამ­შობ­ლო­სა და ქარ­თვე­ლო­ბას. ამის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ვი­ტა­ლი სა­ფა­რო­ვის მკვლე­ლო­ბა, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ქსე­ნო­ფო­ბი­ურ ნი­ა­დაგ­ზე გან­ხორ­ცი­ელ­და,”- გა­ნა­ცხა­და ალე­კო ცქი­ტიშ­ვილ­მა.

მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, იმ ბარ­ში, სა­დაც ვი­ტა­ლი სა­ფა­რო­ვის მკვლე­ლო­ბა მოხ­და, პერ­სო­ნალ­მა არა­ერ­თხელ გა­მო­ი­ძა­ხა პო­ლი­ცია იმის გამო, რომ მკვლე­ლო­ბა­ში ბრალ­დე­ბუ­ლი პი­რე­ბი ავიწ­რო­ვებ­დნენ უცხო­ელ მო­ქა­ლა­ქე­ებს და აცხა­დებ­დნენ, რომ ვინც ქარ­თვე­ლი არ არის, უნდა მოკ­ვდეს.

25 წლის უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლი ვი­ტა­ლი სა­ფა­რო­ვი 2018 წლის 30 სექ­ტემ­ბერს მოკ­ლეს. სა­ფა­რო­ვი არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია “ჩარ­თუ­ლო­ბის და გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტრში” მუ­შა­ობ­და.

პოპულარული

22 მაისი ლევან აბაშიძის დაბადების დღეა - "როცა ლევანი ჩამოასვენეს, მისი სახლის ფანჯრების წინ წარწერა გაჩნდა..."
"ოქრო დაულომბარდებია და ღამე სასტუმროში ბიჭთან ერთად გაუტარებია"- სასტიკ მკვლელობაში ბრალდებული დედის შესახებ ახალი დეტალები ვრცელდება
"ქორწილი მაქვს და გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, შეცდომა დავუშვი"- ფეხბურთელი ლაშა ჩაფიძე
აღაიანში 17 წლის დედამ 7 თვის შვილი საწოლში გაგუდა და სახლიდან გაიქცა
დაწერე კომენტარი